Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania Zawodzie

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania Zawodzie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

 Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko n/Dunajcem Uchwały Nr XLII/378/2018 z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE. Zmiana planu obejmować będzie wyłącznie część graficzną planu dla części terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolem KD i oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

Równocześnie informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu ww. zmiany planu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentu mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 13.11.2018r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem lub przesyłać na adres Urzędu Gminy; 34-450 Krościenko n/Dunajcem, Rynek 35 albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie:  http://kroscienko-nad-dunajcem.pl/samorzad/urzad-gminy/rodo/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner