Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Zawiadomienie o prowadzonych pracach projektowych

Zawiadomienie o prowadzonych pracach projektowych

PRACOWNIA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH INSTAL PROJEKT
Z SIEDZIBĄ PRZY UL. BOERNERA 6 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
informuje, że na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie,
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej
(budowlanej i wykonawczej) związanej z realizacją zadania: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w związku
z gazyfikacją miejscowości Łącko i Czerniec m. Łącko, Tylmanowa gm. Ochotnica Dolna oraz Krościenko nad
Dunajcem gm. Krościenko nad Dunajcem” prowadzi prace projektowe dotyczące:
BUDOWY ODCINKÓW GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA
W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
Dokumentacja projektowa będzie obejmować odcinki sieci gazowej przedstawione na załączniku graficznym
do niniejszego zawiadomienia opisane zgodnie z umieszczoną na nich legendą , nie objęte uprzednio
opracowaną dokumentacją budowy sieci gazowej w m. Krościenko nad Dunajcem.
W związku z powyższym informujemy, iż na terenie nieruchomości wskazanych na mapie będą prowadzone
prace geodezyjne, geologiczne i projektowe mające na celu realizację wyżej wymienionej inwestycji,
a mieszkańcy Państwa miejscowości mogą otrzymywać w tej sprawie korespondencję.
Zakłada się, iż planowane prace projektowe i postępowania administracyjne będą się toczyć do grudnia 2019
roku, natomiast termin powadzenia robót budowlanych będzie możliwy do określenia dopiero po uzyskaniu
decyzji pozwolenia na budowę.

Informacja

Załacznik graficzny

Baner