Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > XXXVIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

XXXVIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam Mieszkańców
Gminy Krościenko nad Dunajcem
na XXXVIII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Sesja odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku (czwartek) o  godzinie 15:00 w budynku Urzędu Gminy  w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krościenko nad Dunajcem i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego upoważnionych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krościenko nad Dunajcem na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Jagiellońskiej 6 na okres trzech lat.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Jagiellońskiej 6 na okres trzech lat.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/301/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 grudnia 2017 r.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/188/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2016 r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury: „Gminne Centrum Kultury w Krościenku nad Dunajcem” oraz nadania jej nowego statutu.
 28. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
 29. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2017.
 30. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2017.
 31. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2017.
 32. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2017.
 33. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2017.
 34. Odpowiedzi na interpelacje.
 35. Wolne wnioski.
 36. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Tomasz

Baner