Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Dofinansowanie do budowy i renowacji zbiorników małej retencji

Dofinansowanie do budowy i renowacji zbiorników małej retencji

W nawiązaniu do pisma znak RO-VI.7172.1.9.2017 z dnia 19.12.2017 r. dotyczącego możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zadań określonych w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) zachęcam do realizacji zadania:

• budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji obejmujących wszelkie sadzawki, zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów w rozumieniu art. 2 ust.1 w/w ustawy.

Zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 9 maja 2017 r. uchwałą Nr 695/17 w sprawie zmiany zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, gminy z obszaru których zostaną zrealizowane zadania z zakresu budowy i renowacji zbiorników małej retencji będą miały zwiększony maksymalny udział dofinansowania na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zgodnie z poniższą tabelą określającą:

Maksymalne dofinansowanie środkami finansowymi poszczególnych rodzajów zadań

Dlatego zachęcam Państwa do składania wniosków na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.

O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się również osoby fizyczne z terenu Państwa gminy, będące właścicielami lub władającymi gruntu pod zbiornikiem.

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród Państwa mieszkańców.

Dofinansowanie do budowy i renowacji zbiorników małej retencji o pow. do 5 000 m2 może obejmować wszelkie sadzawki, zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dofinansowanie nie może być przyznane do budowy i renowacji stawów rybnych. Parametry zbiorników małej retencji wynoszą od 30 m2 do 5 000 m2. Maksymalne dofinansowanie w/w zadania wynosi 50 000 zł.

Wnioski należy opracować zgodnie z Uchwałą Nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) i dostarczyć w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Rolnictwa i Geodezji

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Wzór wniosku, a także Uchwałę Nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) zamieszczono na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:

www.malopolska.pl —> Urząd Marszałkowski —> Departament Rolnictwa i Geodezji —> Geodezja —> Ochrona Gruntów Rolnych —> Zasady korzystania ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Baner