Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Nowa rekrutacja do projektu „Daj sobie szansę”

Nowa rekrutacja do projektu „Daj sobie szansę”

REKRUTACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że rozpoczyna  rekrutację do projektu konkursowego Gminy Krościenko n.D – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D pn: „Daj sobie szansę !”

Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Krościenko n.D,

 

Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Całkowita wartość Projektu: 426 030,78 zł, dofinansowanie: 362,126.16 zł.

Projekt adresowany jest do mieszkańców  Gminy Krościenko n.D w wieku aktywności zawodowej 17-64 lata, korzystających z pomocy społecznej.

Dodatkowo mogą to być osoby: bierne zawodowo i bezrobotne, osoby pracujące, osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

W ramach projektu mieszkańcy będą mogli uzyskać wsparcie o charakterze zawodowym i społecznym, wynikające z diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego Uczestnika projektu. Rodzaje wsparcia zostaną dostosowane i określone indywidualnie w zależności  od problemów, potrzeb i potencjałów osób biorących udział w projekcie.

Każdy Uczestnik Projektu będzie objęty następującymi działaniami:

1) identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów przeprowadzana przez specjalistów,
2) kontrakt socjalny, zawierający m.in.: indywidualną ścieżkę wsparcia określającą rodzaj wsparcia,
3) zindywidualizowane działania w celu aktywizacji społecznej i/lub zawodowej.

Udział w Projekcie pozwoli Uczestnikom Projektu na wsparcie indywidualne i grupowe m.in. poradnictwo, treningi, zajęcia, grupy, spotkania, kursy, szkolenia zawodowe w kierunku nabycia kwalifikacji zawodowych, zajęcia rehabilitacyjne/turnusy rehabilitacyjne, wsparcie w formie wyjazdowej, wsparcie specjalistyczne, praca socjalna.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie:

Głównym celem wynikającym z realizacji projektu jest powrót do aktywnego życia społecznego lub zawodowego Uczestników Projektu, a także:

  • podniesienie/nabycie kompetencji społecznych i zawodowych,
  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zakończeniu kursu zawodowego,
  • nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz prawidłowego funkcjonowania,
  • poprawa sytuacji na rynku pracy,
  • radzenie sobie z trudnościami i problemami w przełamywaniu barier,
  • nabycie umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

Rekrutacja: 2-22 stycznia 2018r w siedzibie GOPS, w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowe informacje:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, ul. Rynek 35, pokój 10; tel: 18 262 30 09.

Baner