Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > XXXIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

XXXIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 


Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem na XXXIII
Sesję Rady Gminy
Krościenko nad Dunajcem

 

Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku (czwartek) o    godzinie 1500 w budynku Urzędu Gminy  w  Krościenku
nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Krościenko – Niwki (DPS).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Zawodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu defibrylatora.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy Szczawnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na realizację zadań inwestycyjnych „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Grywałdzie przy ul. Szkolna 1 na okres trzech lat.
 14.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
 15. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Tomasz

Baner