Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Obwieszczenie o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krościenko n.D, 2017-10-10

Znak: ZP.6730.30.17

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, 904, 961, 1250) Urząd  Gminy w Krościenku n.D  zawiadamia, że w dniu 29.05.2017r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania: „rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krościenku n.D. na działce Ew. nr 10484/68 i części działki Ew. nr 10484/75 położonej w Krościenku n.D.” Inwestor: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ. 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z decyzją, w terminie 14 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Przedłożona dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu
w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner