Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Jest dotacja na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych

Jest dotacja na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych

 

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 01.09.2017roku gminie Krościenko  przyznano  dotację w wysokości 1 062 064,99 zł na zadanie pn: Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Krościenko poprzez wymian źródeł ciepła w indywidulanych gospodarstwach domowych”. Wniosek na Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR został złożony w lutym 2017r. i obejmuje dofinansowanie do wymiany 70szt. niskosprawnych źródeł ciepła  w indywidulanych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne. Zakres tego wniosku to wymiana 50 szt.na biomasę(pelet )oraz 20 szt. na pompy ciepła.

Zgodnie z nowymi zasadami dofinansowania obowiązującymi od 28 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego  podniósł kwoty dofinansowania  i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła.

Dofinansowanie  na nowe urządzenie grzewcze  będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło

– 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

– 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

-450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

-400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW  mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;

 dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:

maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego

do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

Gmina w wyniku akcji promocyjnej  zebrała od mieszkańców gminy ok.200 ankiet. Obecnie oczekujemy na zbiorcze wyniki ocen energetycznych budynków. Każdy wykonany audyt energetyczny musi być zaakceptowany i podpisany przez właściciela budynku,(audytor przedstawia i omawia z właścicielem/osobą upoważnioną wyniki oceny energetycznej, w tym w szczególności przedstawia obliczoną moc kotła, oraz wskazanie zakresu rzeczowego wykonania instalacji  lub informacja  o braku takiej konieczności.)

Gmina udzieli mieszkańcom  dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie przyjętego przez Rade Gminy regulaminu określającego zasady udzielania dotacji. Na tej podstawie zostaną sporządzone umowy z mieszkańcami gminy.

Jak informuje Wojt Gminy Jan Dyda- gmina na początku 2017roku złożyła wniosek  na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła  w indywidulanych gospodarstwach domowych  do poddziałania  4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe),który obejmuje wymianę  100 szt. kotłów na paliwa stałe (ekogroszeki wymianę  instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych. Do chwili obecnej trwa ocena wniosku.

 

 

 

 

 

Baner