Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krościenku n. D informuje, że w terminie od 1 do 15 września ( w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz od 1 do 15 października 2017r. ( w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych) można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

Pomoc adresowana jest do osób w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów. Miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna, inne istotne okoliczności. 
        Wnioski można pobrać oraz składać w Urzędzie Gminy Krościenko n. D/ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 10 ( pierwsze piętro).

Baner