Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 

W dniu  11 sierpnia 2017roku z inicjatywy Wójta Gminy  oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krościenku w sali obrad Urzędu Gminy w Krościenku  odbyło się bezpłatne szkolenie adresowane dla sprzedawców, właścicieli oraz pracowników  punktów sprzedaży napojów alkoholowych  na terenie gminy Krościenko. Celem szkolenia była  analiza części ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., w szczególności art. 15 ust. 2 („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom do lat 18”).

W szkoleniu uczestniczyli  właściciele i sprzedawcy punktów sprzedaży z terenu naszej gminy . W spotkaniu wziął  również udział przedstawiciel Komisariatu Policji  oraz członkowie GKRPA

Treść szkolenia uwzględniała Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umiejętności praktyczne. Prowadzący szkolenie szczegółowo omówił  wpływ alkoholu na rozwój psychiczny, społeczny i emocjonalny młodzieży. Dostarczył  wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień oraz umiejętności związanych z asertywnym odmawianiem sprzedaży alkoholu. Ponadto sprzedawcy dowiedzieli się o konsekwencjach sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów prawnych. 

Podsumowaniem szkolenia była prezentacja dla sprzedawców, przedstawiająca właściwą postawę sprzedawcy, w przypadku próby zakupu alkoholu przez osobę niepełnoletnią. (rozpoznawanie wieku, sztuka asertywnego odmawiania (warsztat: „test twarzy”, scenki)

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał  imienne zaświadczenie świadczące o ukończeniu szkolenia, oraz  pakiet materiałów edukacyjno- profilaktycznych.

Szkolenie  stanowiło integralną część Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

 

    

Baner