Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu DPS-Niwki oraz zmiany planu Zawodzie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu DPS-Niwki oraz zmiany planu Zawodzie

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz:

  • Uchwały Nr XXVIII/234/2017 z dnia 30.03.2017 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE,
  • Uchwały Nr XXVIII/235/2017 z dnia 30.03.2017 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚCIENKO – NIWKI (DPS)

                                              ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 21 sierpnie 2017 r. do 19 września 2017 r. :

  • Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiana planu obejmuje część tekstową oraz graficzną planu dla terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: część tekstową oraz graficzną planu dla części terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: MN3, US4 i KD. 
  • Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚCIENKO – NIWKI (DPS) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu obejmuje niezabudowane działki, o łącznej powierzchni 0,36 ha, położone w Krościenku nad Dunajcem, w sołectwie Kąty- Niwki, a jego przedmiotem jest zakres ustaleń zgodny z art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

Projekty  ww. planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą  dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem, ul. Rynek 35, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 4 września 2017 r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem:

  • o godzinie 1200 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp dla obszaru KROŚCIENKO – NIWKI (DPS),
  •  o godzinie 1215 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany mpzp obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu zmiany mpzp obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE oraz opracowaniem projektu mpzp dla obszaru KROŚCIENKO – NIWKI (DPS), w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem, oprócz projektu zmiany mpzp obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE,  prognozy oddziaływania na środowisko dla ww., projektu mpzp dla obszaru KROŚCIENKO – NIWKI (DPS) oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. , dostępne są następujące dokumenty:

  • opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do: projektu zmiany mpzp KROŚCIENKO – ZAWODZIE oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu; projektu mpzp dla obszaru KROŚCIENKO – NIWKI (DPS) oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww.
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do: projektu zmiany mpzp KROŚCIENKO – ZAWODZIE oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu; projektu mpzp dla obszaru KROŚCIENKO – NIWKI (DPS) oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektów. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem – Urząd Gminy Krościenko n/Dunajcem, 34 – 500 Krościenko n/Dunajcem, ul. Rynek 35, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub  opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

Baner