OGŁOSZENIE

 

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu

1 sierpnia 2017r. o godz. 17:00

w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 73. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Gminy nadany zostanie sygnał alarmowy.

Ogłoszenie alarmu – sygnał modulowany trwający 3 minuty;

Odwołanie alarmu – sygnał ciągły trwający 3 minuty.     

     W związku z ćwiczeniem Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem prosi mieszkańców o niepodejmowanie żadnych działań związanych z włączeniem syren alarmowych.

Podstawa prawna niniejszego ogłoszenia: § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r., poz. 96):

„3. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie zawiera informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym  prowadzonego treningu lub ćwiczenia.”

4. Decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu, podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.”                                                                                                           

                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                              Jan DYDA

Baner