Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Zmiana miejscowego planu Grywałd- Krośnica 2

Zmiana miejscowego planu Grywałd- Krośnica 2

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art.27  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko n/Dunajcem Uchwały Nr XXIX/241/2017 z dnia 25.05.2017roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GRYWAŁD – KROŚNICA 2 przyjętego Uchwałą Nr Uchwałą Nr XX/162/2012 Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 16 sierpnia 2012 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 4 września 2012 r. poz. 4277). Przedmiotem zmiany planu będzie zakres zgodny z art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

Równocześnie zawiadamiam, iż w związku, z art. 46 pkt 1), art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz.353), zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. zmiany planu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 07.08.2017r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem lub przesyłać na adres Urzędu Gminy; 34-450 Krościenko n/Dunajcem, Rynek 35 albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Wójt Gminy Krościenko n/Dunajcem

Baner