Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > XXX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

XXX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem 
na XXX Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku (czwartek) o    godzinie 1530 w budynku Urzędu Gminy  w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

 

   

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krościenko n.D. za rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krościenko n.D. z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko n.D.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania na terenie Gminy Krościenko n.D. w ramach porozumienia między Jednostkami Samorządu Terytorialnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotarskiego w Nowym Targu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych oraz w punktach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Tomasz

Baner