Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > XXIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

XXIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

  


Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
na XXIX Sesję Rady Gminy 
Krościenko nad Dunajcem

 

Sesja odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku (czwartek) o    godzinie 1530 w budynku Urzędu Gminy 
 w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja w sprawie otwarcia Punktu Centrum Informacji Wypadkowej w Krościenku n.D.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Sprawozdanie roczne o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Krościenko n.D. w 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – Biały Potok”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 2”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku n.D. przy ul. Rynek 35 na okres trzech lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko n.D. na lata 2017-2020.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej opracowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D.
 16. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krościenko n.D. na lata 2015-2020.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Tomasz

Baner