Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja o zatwierdzeniu konkursów na stanowiska dyrektorów

Informacja o zatwierdzeniu konkursów na stanowiska dyrektorów

Zarządzenie Nr 38/2017 
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Grywałdzie,
Szkoły Podstawowej w Krośnicy oraz Szkoły Podstawowej w Krościenku n.D.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 5c pkt. 2 oraz art. 36 a ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017 poz. 60) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373, z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie – kandydatem na dyrektora wyłonionym w drodze konkursu jest Pan Władysław Bąk

 

§ 2

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Krośnicy – kandydatem na dyrektora wyłonionym w drodze konkursu jest Pani Katarzyna Bochnak.

 

§ 3

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem – kandydatem na dyrektora wyłonionym w drodze konkursu jest Pan Jacek Piotrowski.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Krościenko n.D

Jan Dyda

Baner