Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Sprzedaż środków trwałych będących własnością Gminy Krościenko n.D

Sprzedaż środków trwałych będących własnością Gminy Krościenko n.D

Zarządzenie Nr 36. 2017

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

z dnia 14 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie: sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Krościenko n.D. oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia ponownego (drugiego) przetargu na sprzedaż tych środków

       

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

        1. Przeznacza się do sprzedaży środki trwałe będące własnością Gminy Krościenko nad Dunajcem    

      wyszczególnione w tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

marka

model

rodzaj nadwozia

rok produkcji

VIN

cena

wywoławcza netto

w zł

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

kol.6

VOLVO

FL 618

śmieciarka

1997

YB1E4C4A9V1920551

6500

AUTOSAN

A0909L.03.S

gimbus

2003

SUASW3AFP3S680334

11 000

 

 

 

2. Sprzedaż zostanie dokonana w trybie przetargu ustanego nieograniczonego za cenę wywoławczą podaną w tabeli 1, kolumna 6.

 

3. Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto podanej w tabeli 1.

 

§ 2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego, o którym mowa w § 1 zostanie  przeprowadzony przez komisję przetargową w  składzie:

 

1.   Grzegorz Szerszeń          –   Przewodnicząca Komisji,

2.   Agata Sobkowiak            –   Członek Komisji,

3.   Sylwia Faron                    –   Członek Komisji

 

§ 3

 Warunki przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego wymienionego w § 1 określa „Ogłoszenie o przetargu na zbycie środków trwałych”  stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na okres  14 dni w siedzibie

Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.

 

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

                                                                                                                                  mgr Jan Dyda

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  załącznik do Zarządzenia Nr36/2017

                                                                                                                  Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

                                                                                                                  z dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem  ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż na środków  trwałych

 

1.Przedmiot przetargu:

 

  1. Śmieciarka VOLVO FL618, rok produkcji: 1997, przebieg: 425 153km,

VIN:

Cena wywoławcza netto:  6.500,00 zł (słownie: sześć  tysięcy, pięćset  złotych)

               Wysokość  wadium: 650,00 zł(słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych )

 

 

  1.  Autobus (gimbus) Autosan, rok produkcji: 2003 przebieg: 234305km,

VIN: SUASW3AFP3S680334

 Cena wywoławcza netto: 11000,00zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)

 Wysokość wadium: 1100,00zł (słownie: tysiąc, sto złotych)

 

 

2.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

 

3.Przetarg odbędzie się w dniu  28 kwietnia  2017 roku o godzinie 10 00  w budynku Urzędu Gminy                w Krościenku nad Dunajcem – sala obrad II piętro

 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w terminie  do dnia               26-go kwietnia 2017 roku do godziny  14 00  na rachunek bankowy Gminy Krościenko nad Dunajcem                        nr 90 8817 0000 9001 0000 0505 0002 prowadzony w Pienińskim Banku Spółdzielczym. W tytule wpłaty należy podać model lub rodzaj pojazdu, którego wadium dotyczy.

 

5. Każdy z pojazdów będzie licytowany oddzielnie, wg kolejności takiej jak w niniejszym ogłoszeniu.

 

6.Minimalne postąpienie wynosi 50 złotych.

 

7. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (23%).

 

8.Wadium wpłacone przez wygrywającego licytację przekazywane jest na  konto organizatora                      i zaliczane na poczet ceny nabycia –zakupu środka trwałego. Wadium wpłacone przez  pozostałych uczestników licytacji zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji.

 

9.Pojazdy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z następującymi osobami:

Pan Grzegorz Szerszeń tel. 503 95 14 28 (w sprawie pojazdów wyszczególnionych w punkcie 1)

Pani Agata Sobkowiak tel. 18 262 34 49  (w sprawie autobusu)

 

 

10.Wygrywający licytację zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu w terminie do 14 dni od  dnia przetargu pod rygorem utraty wadium i prawa do wylicytowanego pojazdu.

 

11.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.

 

12.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

                                                                                                           

                                                                                                                             mgr  Jan Dyda

 

 

      Krościenko nad Dunajcem 14 kwiecień 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner