Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Rozpoczęcie postępowania- zmiana planu Zawodzie

Rozpoczęcie postępowania- zmiana planu Zawodzie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art.27  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko n/Dunajcem Uchwały Nr XXVIII/234/2017 z dnia 30.03.2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE. Zmiana planu obejmować będzie część tekstową oraz graficzną planu dla części terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: MN3, US4 i KD i oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Równocześnie zawiadamiam, iż w związku, z art. 46 pkt 1, art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz.353), jest możliwość składania wniosków do opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. zmiany planu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 10.05.2017r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem lub przesyłać na adres Urzędu Gminy; 34-450 Krościenko n/Dunajcem, Rynek 35 albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

                            

Baner