Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Rozpoczęcie postępowania w sprawie budowy PSZOK w Krościenku

Rozpoczęcie postępowania w sprawie budowy PSZOK w Krościenku

                                                                                               Krościenko n.D, 2017-04-05

 

Znak: ZP.6730.9.17

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
O wszczęciu   postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, 904, 961, 1250) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków  lokalizacji inwestycji dla: „budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na części działki nr 10484/75 położonej w Krościenku n.D.”” – wnioskodawca : Zakład Gospodarki Komunalnej, Rynek 32 Krościenko n.D. (inwestor:  Gmina Krościenko nad Dunajcem  Rynek 35, 34-450  Krościenko n.D.).

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

 

            Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner